Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Drie artikelen over stikstof- en nutriëntenmanagement voor een betere bodem

Recentelijk zijn er drie wetenschappelijke artikelen verschenen vanuit het beter bodembeheer- onderzoeksprogramma waarin stikstof en bodemkwaliteit centraal staan.

Start PPS voor verbeteren van bodemweerbaarheid door gebruik organisch materiaal uit reststromen

In het voorjaar van 2016 is een nieuwe Privaat-Publieke Samenwerking (PPS) van start gegaan met onderzoek dat gericht is op het genereren van meerwaarde voor organische reststromen, door de reststromen om te zetten in waardevolle grondstoffen voor het verhogen van de bodemweerbaarheid. Daarmee kan organisch materiaal uit reststromen een bijdrage leveren aan een verdere verduurzaming van de landbouw.
Het project beoogt om bodemweerbaarheid te verhogen met behulp van organisch materiaal uit reststromen.

Boer geeft sloot en beek meer ruimte

De kwaliteit van het oppervlaktewater blijft een hoofdpijndossier voor waterschappen en provincies. Maar er is hoop. Steeds meer jonge boeren helpen een handje mee en geven sloot en beek de ruimte. Water. Boeren zijn er de laatste maanden bijna dag en nacht mee bezig. Eerst was er teveel van, nu op sommige plekken weer te weinig. En als het er is, laat de kwaliteit vaak te wensen over.

Tienduizend kilo gewasbeschermingsmiddel ingeleverd

Meer dan tienduizend kilo niet meer toegelaten landbouwgif is de laatste maanden in Drenthe ingezameld dankzij de actie 'de Bezem door de Middelenkast'.
De bezemactie werd uitgevoerd door CLM Onderzoek en Advies, in samenwerking met LTO Noord en in opdracht van de Provincie Drenthe en de in Drenthe werkzame drinkwaterbedrijven en waterschappen.

Onkruid vergaat

Op 1 maart 2016 is het verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw op verhardingen ingegaan. Voor het professioneel gebruik op overige terreinen gaat het verbod eind 2017 in. Voor de overige terreinen is een aantal uitzonderingen (sport-, recreatieterreinen en bepaalde siertuinen). Ook geldt het verbod (nog) niet voor particulieren.

Sturen op bodemvruchtbaarheid

Een goede bodemvruchtbaarheid is de basis voor efficiënt nutriëntengebruik. De afgelopen 14 jaar hebben Koeien & Kansen-bedrijven de nutriënten N en P op efficiënte wijze benut zonder de (gemiddelde) bodemvruchtbaarheid aan te tasten.

We hebben de ontwikkeling van het organische-stofgehalte geanalyseerd voor bedrijven op verschillende bodemtypes. Uit de studie bleek dat het organische-stofgehalte nergens onder druk staat. Ook het P-AL getal (de fosfaattoestand van de bodem) was in orde. Wel waren binnen de bedrijven opmerkelijke verschillen te zien tussen de diverse percelen.

Koeien & Kansen werkt aan beter waterbeheer

Waterbeheer heeft een grotere rol gekregen in het project Koeien en Kansen. In samenwerking met waterschappen werkt Koeien en Kansen aan een instrument waarmee de melkveehouder het waterbeheer op zijn bedrijf in beeld brengt en op een hoger plan kan tillen: de BedrijfsWaterWijzer. Dat is nodig omdat nog te veel kansen worden gemist in het waterbeheer op en rond het melkveebedrijf.

Nutriënten op hun plek

Volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW) moet in 2027 overal in Nederland de waterkwaliteit op orde zijn. In het landbouwgebied zijn vooral agrariërs en de waterschappen aan zet. Op dit moment zitten er op veel plaatsen nog te veel voedingsstoffen (de nutriënten N en P) in het oppervlaktewater.

Kistenwassers geselecteerd voor project kuubskistenreiniging

Een commissie van deskundigen bestaande uit pootgoedtelers, medewerkers van waterschappen, van LTO Noord, van Fedecom (branchevereniging voor mechanisatietechniek) en van de handelshuizen heeft vorige week drie machinebouwers geselecteerd voor deelname aan het project ‘Doorontwikkeling, voorlichting en demonstratie kuubskistenreiniging’.

Maatregelen voor minder bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater

Er komen strengere eisen voor de glastuinbouw zodat minder schadelijke gewasbeschermingsmiddelen in het milieu terechtkomen. De ministerraad heeft er op voorstel van staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu mee ingestemd dat glastuinders vanaf 2018 tenminste 95% van alle middelen uit hun afvalwater moeten zuiveren voordat ze het mogen lozen. Het terugdringen van de vervuiling is nodig omdat uit metingen van het water in glastuinbouwgebieden steevast blijkt dat de normen vaak fors worden overschreden.

Pagina's