Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Bodemkwaliteit op dalgrond

Het rendement van de akkerbouwbedrijven in de Veenkoloniën staat onder druk. Voor een duurzame toekomst van de akkerbouw in deze regio is verbetering van het (financiële) rendement van de gewassen noodzakelijk. Er zijn echter weinig alternatieve gewassen voorhanden om in het traditionele bouwplan van zetmeelaardappelen (1:2) met graan en suikerbieten in te passen.

Bodemkwaliteit op zand

Op Europees niveau is er een bezorgdheid over de afnemende kwaliteit van de bodem. Duurzaam bodembeheer is dan ook een belangrijk aandachtspunt in het beleid als oplossingsrichting voor diverse maatschappelijke knelpunten bij behoud van economisch perspectief voor ondernemers. Duurzaam bodemgebruik wordt gezien als de oplossing om bodembedreigingen zoals erosie, bodemverontreiniging, afname van het gehalte aan organische stof en biodiversiteit te voorkomen en op te lossen.

Verzilting bestrijden met drainage

Systeemgerichte drainage verkleint de kans op zoutschade op percelen. Een proef in kader van project Spaarwater in Herbaijum wijst dat uit. Friese Statenleden lieten zich vorige week bijpraten over het project en namen een kijkje op het proefperceel.
In project Spaarwater wordt uitgezocht hoe de verzilting in het Waddengebied kan worden tegengegaan en hoe boeren het aanwezige zoete water efficiënter kunnen gebruiken. Een van de proeflocaties is een graslandperceel in Herbaijum, waar systeemgerichte drainage is aangelegd.

Waterschap Aa en Maas vindt weinig gewasbeschermingsmiddelen bij meetpunten

Sinds 2015 doet waterschap Aa en Maas mee in het landelijk meetnet gewasbeschermingsmiddelen. Het waterschap heeft 4 meetpunten. Bij 3 daarvan is gras of maisland het dominante landgebruik, bij één boomteelt. De resultaten van de metingen zijn positief. Maar er zijn nog aandachtspunten. Zo valt er nog winst te behalen op knelpunten waar schimmelbestrijders zoals dimethomorf en insecticiden zoals imidacloprid zijn gevonden.

Ruim 2300 vergunningaanvragen PAS

Sinds de inwerkingtreding van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) op 1 juli 2015 zijn ruim 2300 vergunningaanvragen voor vrije ontwikkelingsruimte en prioritaire projecten en ruim 2500 meldingen gedaan. De aanvragen hebben tot nu toe geleid tot 554 onherroepelijk toegekende vergunningen. De meldingen en vergunningaanvragen hebben vooral betrekking op stalemissies van de landbouw. Voor 2016 is wederom een partiële herziening van de PAS voorzien. Deze zal van 5 september tot en met 16 oktober ter inzage worden gelegd. Inwerkingtreding van de herziening is gepland op 15 december.

De invloed van gewasbeschermingsmiddelen op waterkwaliteit

Om de voortgang van het gewasbeschermingsmiddelenbeleid – zoals vastgelegd in de nota Gezonde groei, duurzame oogst (EZ 2013) – te volgen, worden alle gewasbeschermingsmiddelen (dus ook stoffen die niet als specifiek verontreinigende stof zijn aangewezen) gemonitord.

Kringloopboer Midden-Delfland gaat vooruit

Melkveehouders in Midden-Delfland hebben de afgelopen acht jaar door de kringlooplandbouwmethode zowel vooruitgang geboekt in milieubelasting als in melkproductie.

LTO Noord en waterschap regelen ruimte voor verwerken spoelwater kuubskisten.

Agrariërs in het gebied van het waterschap Noorderzijlvest krijgen dit jaar nog ruimte om een oplossing te vinden voor het verwerken van het reinigingswater van kuubskisten. Het waterschap verruimt tijdelijk de handhaving en LTO Noord start een project om oplossingen te vinden. Dit hebben LTO Noord en het waterschap eerder deze week vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer afgesproken.

Meer kans op nitraatuitspoeling met verbod kunstmestfosfaat

Nu derogatiebedrijven geen kunstmestfosfaat meer gebruiken, is de drijfmestgift per hectare mais verhoogd. De grotere kans van uitspoeling van nitraat brengt gevaar in het kader van de Nitraatrichtlijn. De milieuregels werken elkaar tegen.

Collectieve waterzuivering in de glastuinbouw

Glastuinbouwbedrijven moeten hun water zuiveren. Telers kunnen een zuiveringsinstallatie aanschaffen maar een collectieve aanpak kan soms goedkoper zijn.

Pagina's